ધારી : બોટ માલિકો દરિયામાં રોજીરોટી કમાવવા માટે તૈયાર