સમગ્ર દેશ માટે ગૌરવરૂપ બે ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન સુરતના નામે લખાયાં